Actys is overgenomen door MVGM. Bent u huurder, kijk op www.mvgm.nl/actys voor meer informatie. Bent u woningzoeker, kijk op www.ikwilhuren.nu voor woningaanbod.

Inschrijfvoorwaarden

Op de inschrijving via wonenmetactys.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.  Om u te kunnen registreren dient u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning bij Actys Wonen 
Als richtlijn kunnen de volgende inkomenscriteria worden gehanteerd als financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning: 
1. Uw bruto (maand)inkomen dient in verhouding te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning enigszins verschillen, door de verschillende eisen die onze opdrachtgevers stellen. De inkomenseis van de hoofdaanvrager wordt gesteld op circa 4 á 4,5 maal de (bruto) huurprijs per maand. U kunt er van uitgaan dat Actys Wonen huurwoningen aanbiedt in de prijsklasse vanaf 650 euro; 
2. U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond bijvoorbeeld door een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. 
 
Zelfstandigen en tweeverdieners 
Voor zelfstandigen en tweeverdieners gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Tevens vragen wij in de meeste gevallen een waarborgsom of bankgarantie van meerdere maanden. Indien u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, dan zijn wij helaas genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uitreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans te overleggen. 
 
Gepensioneerden 
Indien u gepensioneerd bent, verzoeken wij u kopieën mee te sturen met het inschrijfformulier waaruit blijkt wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen
 
Eigen vermogen 
Om wellicht beter aan de inkomenseis te voldoen, kunt u 10% van uw eventuele eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van een kopie bankafschrift o.i.d. 
 
Persoonlijke gegevens 
1. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van een bij onze organisatie in beheer zijnde woning en om in contact met u te kunnen komen middels mail en/of telefonisch; 
2. De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden; 
3. Aanvrager en zijn of haar partner is ermee bekend dat de gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geeft hierbij toestemming om, indien van toepassing, de verstrekte gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie van woningzoekenden; 
4. Indien de inschrijving resulteert in een huurovereenkomst is de aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend en stemt hierin toe dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de 
looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en / of eigenaar van het gehuurde geadministreerd en gearchiveerd en slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst; 
5. Door ondertekening dan wel digitale verzending van deze inschrijving machtigt de aanvrager de vastgoedmanager / verhuurder om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden te stellen. 
 
Inschrijving 
1. De inschrijving geeft een ingeschrevene recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Actys Wonen.
2. Een 'Mijn Actys' account geeft recht op het gebruik van de mogelijkheid om digitaal te reageren op woningen;
3. Diverse gemeenten hanteren een verschillend huisvestingsbeleid. Leest u daarom allereerst de toewijzingscriteria van de voor u in aanmerking komende gemeente(n) door. Deze informatie is beschikbaar bij de betreffende gemeente(n). Dit voorkomt dat u zich voor een bepaalde woning bij ons inschrijft, terwijl de toewijzing via de gemeente geschiedt of niet mogelijk is;
4. De ingeschrevene is op de hoogte van de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij Actys Wonen;
5. De inschrijving kan alleen in behandeling worden genomen indien deze volledig is ingevuld en nadat alle gevraagde verklaringen door vastgoedmanager / verhuurder zijn ontvangen;
6. Een inschrijving met een 'Mijn Actys account is geldig gedurende een periode van één jaar. Daarbij geldt de dag van registreren als ingangsdatum. Verlenging vindt alleen plaats op digitaal verzoek van de aanvrager;
7. Actys Wonen is gerechtigd de inschrijving zonder nadere in gebrekstelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/ of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de ingeschrevene een of meer verplichtingen, waaronder juiste invoer van gegevens en het voldoen aan de inkomensnorm jegens Actys wonen niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
8. Na de inschrijving ontvangt de ingeschrevene de persoonlijke inloggegevens voor de Actys Wonen internetsite;
9. De ingeschrevene ontvangt, indien gewenst, na het inschrijven met een 'Mijn Actys' account digitaal per mail een update van het nieuwe woonaanbod van Actys Wonen wat binnen zijn of haar opgegeven zoekprofiel past;
10. In alle e-mail uitingen zoals genoemd in punt 9 wordt een zogenoemde uitschrijflink opgenomen, zodat de ingeschrevene zich kan afmelden. Wanneer de ingeschrevene geen (e)mails en/of andere uitingen meer van Actys Wonen wenst te ontvangen, kan ingeschrevene Actys Wonen dit langs elektronische weg aangeven via haar accountinformatie bij Mijn Actys;
11. Actys Wonen behoudt zich het recht om de voorwaarden inschrijving, inschrijvingsvereisten en tarieven van inschrijving te wijzigen of aan te passen;
12. Het ingeschreven staan als woningzoekende bij Actys Wonen vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte. Aan de ondertekening dan wel digitale verzending van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning/parkeergelegenheid worden ontleend;
13. Wanneer er zich voor de inschrijving relevante wijzingen in uw privé en/of werk situatie optreden, verzoeken wij u dit ons digitaal mee te delen, door uw persoonsgegevens in uw account te wijzigen. 

 
Verhuring 
1. Indien aanvrager de aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd gaat de aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van minimaal 12 maanden, indien andere afspraken over de looptijd gelden, worden deze in de huurovereenkomst 
vastgelegd; 
2. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding er van te overtuigen dat een en ander later niet tot problemen kan leiden. 
 
Antecedentenonderzoek 
Actys Wonen maakt u er op attent dat zij bij een verzoek tot huren, ter beoordeling van een eventueel financieel risico, een credit-check mag uitvoeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Daarnaast raadpleegt Actys Wonen het Kansen- & Klachtenregister, waarin ongewenst huurdergedrag zoals woonfraude, huurfraude, oneigenlijk gebruik gehuurde en overlast, wordt vastgelegd. Ongewenst huurdergedrag wordt door Actys Wonen ook Copyright Actys Wonen 2011 gemeld in het Kansen & Klachtenregister. 
 
Toepasselijk recht 
Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Actys Wonen en ingeschrevenen is het Nederlands recht van toepassing.